Bevolking

Bevolkingsomvang

De grafiek laat zien dat de ruimtelijke schoksgewijze groei van Haarlemmermeer een aantal demografische explosies teweeg heeft gebracht. In de afgelopen zestig jaar is de bevolkingsomvang meer dan 100.000 inwoners gegroeid (lichtgroene vlak), met in elk decennium een nieuwe groeipiek (rode lijn). In de jaren van de financiële crisis (2007-2017) heeft er geen grootschalige bouw van woningen meer plaatsgevonden. De bevolkingsgroei is nog minimaal. De scherpe piek in 2019 wordt veroorzaakt door het samengaan van Haarlemmermeer met de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude. De woningbouwversnelling waar nu op ingezet wordt, veroorzaakt een nieuwe piek rond 2029. Let wel: de huidige onzekere situatie op de woningmarkt leidt tot grotere onzekerheid bij de prognose van de bevolkingsomvang.

Bevolkingspiramide 2022

De inwoners die zich in met name de laatst gebouwde en grootste wijken uit de Vinex-periode – Floriande en Getsewoud – hebben gevestigd, waren voornamelijk jonge gezinnen die de grote stad de rug toekeerden op zoek naar ruimte, rust en groen. Deze eenzijdige demografische instroom is terug te zien in de bevolkingspiramide van Haarlemmermeer (2022). De jonge ouders van toen bereiken nu hun vijftiger jaren, en hun opgroeiende kinderen verruilen langzaamaan de basisschool voor het middelbaar onderwijs. Deze homogene demografische injectie ‘golft’ nog jaren door in de bevolkingsopbouw met als gevolg dat Haarlemmermeer gaat ontgroenen én vergrijzen (2035).
 

Bevolkingspiramide 2035

Geboortecijfer

De Haarlemmermeerse bevolking is relatief jong, welvarend en gezond. De levensverwachting ligt hoger dan landelijk en het sterftecijfer – ofwel het aantal sterfgevallen per 1.000 inwoners – lager.

Het aantal geboorten in Haarlemmermeer is de afgelopen jaren afgenomen, maar sinds 2019 weer gestegen tot 1535 in 2022. Het aantal sterfgevallen blijft toenemen waardoor het geboorteoverschot afneemt. Ten opzichte van 2005 is het geboorteoverschot bijna viermaal zo laag.

Vestigingssaldo

Vanwege de ontwikkeling van de twee grote Vinex-wijken Floriande en Getsewoud aan het begin van deze eeuw, steeg het aantal mensen dat zich in de polder vestigde tot 8.000 nieuwe inwoners per jaar. Na voltooiing van deze woongebieden, zakte de toestroom in. In de laatste jaren leeft het aantal vestigers weer op. In tegenstelling tot tien jaar geleden zijn meer mensen afkomstig uit het buitenland.
 
Parallel aan de stijging van het aantal vestigers, neemt ook het aantal vertrekkers toe. Dit zijn deels jongeren die het ouderlijk huis verlaten en uitwaaieren naar de omliggende steden, maar ook mensen die naar het buitenland (of oorspronkelijk vaderland) verhuizen. Sinds 2009 is de uitstroom uit Haarlemmermeer groter dan de instroom.

Aantal huishoudens in Haarlemmermeer

Sinds de eeuwwisseling is het aantal huishoudens in Haarlemmermeer met één derde toegenomen. Door het wegvallen van de partner, door sterfte of scheiding, komen meer mensen – met of zonder kinderen – alleen te staan: het aandeel alleenstaanden en eenoudergezinnen neemt toe. Elk jaar gaan er in Haarlemmermeer meer dan 300 gehuwde en ongehuwde stellen met kinderen uit elkaar, waarbij rond 600 thuiswonende kinderen betrokken zijn (zie tabel: Aantal kinderen in Haarlemmermeer dat scheiding meemaakt).