Hoofddorp Graan voor Visch

bushalte Regionet in Graan voor Visch (foto: Margo Oosterveen)
Groei van werkgelegenheid en een toenemende druk om Schipholmedewerkers te huisvesten, brachten het provinciebestuur van Noord-Holland eind jaren ’60 tot groen licht voor het realiseren van drie planmatig opgezette woonwijken in Hoofddorp. Graan voor Visch (1971-1976) was de eerste. Parallel aan de Geniedijk kwam – conform de heersende inzichten uit die tijd – een wijk volgens modernistisch-functionalistisch ontwerp dat herkenbaar is aan de heldere structuur, de ruime opzet en de sobere aankleding. Anders dan bij veel grootstedelijke nieuwbouw uit begin jaren ‘70 is er in Graan voor Visch slechts spaarzaam gekozen voor hoogbouw. Naast een vijftal galerijflats werden hier voornamelijk eengezinswoningen gebouwd. Om recht te doen aan de polderhistorische elementen van de omgeving bleef – op aandringen van het toenmalig gemeentebestuur – de hoogbouw beperkt tot zes woonlagen. De flatbewoners aan de rand van de wijk kijken nu nog altijd uit op de, door schapen en ganzen begraasde Geniedijk, één van de meest in het oog springende historische elementen van Hoofddorp.
Graan voor Visch bestaat uit een mix van goedkope koopwoningen en sociale huurwoningen. Het aanbod van betaalbare woonruimte in de wijk trekt starters en sociaaleconomisch kwetsbare huishoudens aan. Het gemiddeld besteedbaar inkomen is hier het laagste van alle Haarlemmermeerse wijken en kernen. En hoewel één op de tien huishoudens rond het sociaal minimum leeft, is het opvallend dat het aantal minimahuishoudens hier sinds de crisis is afgenomen van 180 (2008) naar 120 (2015). Wie klaar is voor een volgende stap in zijn wooncarrière, trekt weg uit Graan voor Visch. De relatief snelle doorstroming remt de vergrijzing. Het aandeel alleenstaande ouderen vergt echter aandacht. Deze groep groeit in omvang. In combinatie met hun kwetsbare sociaaleconomische positie is dit een groeiende groep kwetsbare inwoners van de wijk.
moskee Graan voor Visch (foto: Renata Jansen-Fotografie)
Met maar liefst eenenvijftig verschillende nationaliteiten is Graan voor Visch een zeer heterogene wijk. De sociale samenhang behoorde lang tot de laagste van Hoofddorp, maar de buurtcohesie is de afgelopen jaren toch sterk toegenomen en bevindt zich inmiddels op het Hoofddorps gemiddelde. Dit kan duiden op meer samenhang tussen groepen inwoners, maar kan ook het resultaat zijn van sterkere banden binnen groepen. Actieve inwoners hebben zich in de afgelopen jaren ingezet om basisschool Wereldwijs door te laten ontwikkelen tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Kinderen kunnen hier nu ook terecht voor dag- en naschoolse opvang. Waar kinderen voorheen een basisschool buiten de wijk bezochten, komen nu juist kinderen van buiten om in Graan voor Visch basisonderwijs te volgen. Er worden door vrijwilligers tal van activiteiten georganiseerd in de wijk. Het aanbod is groot: van kickboksen tot knutselen, van een kookcursus tot bijles. Ook wordt er in Graan voor Visch jaarlijks een wijk- én eindejaarsfeest georganiseerd.