Economie

Aantal banen

Haarlemmermeer heeft na Amsterdam het grootste aantal banen binnen haar gemeentegrenzen. Dit aantal is twee tot drie keer groter dan andere 150 duizend plusgemeenten binnen de MRA. Na een flinke dip in 2010 - een verlies van 5000 banen - herstelde het aantal Haarlemmermeerse banen zich weer tot boven het niveau van voor de crisis. De economische conjunctuur van Haarlemmermeer is sterk verbonden met de luchtvaartsector: een snel verval, maar ook eerder herstel. Deze relatie werd gedurende de corona-pandemie goed zichtbaar. Het aantal banen daalde toen snel. Door een krappe arbeidsmarkt is het aantal mensen dat werk op Schiphol nog niet terug op het niveau van voor de pandemie.

Banen naar sector

Een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid in Haarlemmermeer is aan Schiphol verbonden. Dat kun je zowel terugzien in de verdeling van de werkgelegenheid naar bedrijfssectie als naar geografie. Vervoer, opslag en verhuur en overige zakelijke dienstverlening zijn sectoren die waarin bijzonder veel mensen in de polder werken. Dit zijn sectoren waar veel banen in en om Schiphol zijn gecategoriseerd. De sectoren onderwijs, openbaar bestuur en gezondheids- en welzijnszorg zijn daarentegen klein ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Werkgelegenheid

Bijna de helft van de arbeidsplaatsen zijn op het luchthaventerrein te vinden en als je Schiphol-Rijk meetelt meer dan de helft. Hoofddorp is met de Beukenhorsten de tweede werkgelegenheid hotspot. Kleinere werkgelegenheidsconcentraties vind je in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp. Cruquius springt eruit door de aanwezigheid van de woonboulevard en Sein.

Herkomst en bestemming werknemers

In de grafiek wordt de verhouding weergegeven tussen werknemers die in Haarlemmermeer werken en Haarlemmermeerse werknemers die buiten de gemeente werken. Zo werken bijvoorbeeld 2.500 inwoners uit Aalsmeer in Haarlemmermeer en 1.600 werknemers uit Haarlemmermeer in Aalsmeer.

Haarlemmermeer heeft twee keer zoveel arbeidsplaatsen als de grootte van de beroepsbevolking. Bovendien kent de benodigde arbeid een sterk gespecialiseerd profiel: logistiek. Logischerwijs trekt dit veel werkers van buiten Haarlemmermeer aan. Ongeveer een derde van de arbeidsplaatsen wordt door Haarlemmermeerders opgevuld, een derde door mensen uit de MRA en ook nog eens een derde komt van buiten de MRA. Vooral (internationale) bedrijven op het Schipholterrein en Beukenhorst trekken werknemers uit een wijde omtrek.

Dat de arbeidsmarkt niet op het lokale schaalniveau functioneert zie je ook terug in waar Haarlemmermeerders werken. Ongeveer veertig procent werkt buiten de polder. De belangrijkste werkplaatsen zijn Amsterdam en buiten de MRA.

Toegevoegde waarde ontwikkeling MRA

De regio Haarlemmermeer (incl. Aalsmeer en Uithoorn) is de tweede economie binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Sinds 1998 is de Haarlemmermeerse toegevoegde waarde bijna verdubbeld. Alleen Amsterdam en Almere / Lelystad zijn sneller gegroeid in dezelfde periode. De groei van Amsterdam is terug te voeren op de hernieuwde populariteit van de stad als vestigingslocatie. En bij Almere / Lelystad is de oorzaak de bevolkingsgroei van Almere.

Definitie toegevoegde waarde:
De toegevoegde waarde is een begrip uit de economische wetenschappen. Bedoeld wordt het verschil tussen de marktwaarde van productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen. Het is dus gelijk aan de omzet minus het aankoopbedrag (niet gelijk aan omzet minus de kosten, dit is winst).
 

Bedrijfsvestigingen

De meeste bedrijfsvestigingen zijn te vinden in de specialistische zakelijke dienstverlening, handel en bouwnijverheid. Dit zijn sectoren waarin veel zzp’ers actief zijn. Het aantal bedrijven groeit hierdoor sneller dan het aantal arbeidsplaatsen.

Kantoren

In Haarlemmermeer is het leegstandspercentage sinds de crisis in 2009 opgelopen van 15 naar 27 procent in 2015. De leegstand is in Haarlemmermeer overigens niet gelijkelijk verdeeld. Deze is relatief hoog op de oude Beukenhorsten (oost en west) en laag op de Schipholterreinen. De afgelopen jaren is een duidelijke daling zichtbaar door transformatie van kantoren tot andere bestemmingen (wonen, hotels) en nieuwe opname van vierkante meters.