Wonen en Woonomgeving

overzicht eigendom woningen

Aandeel koop- en corporatiewoningen per kern

Op bovenstaand figuur is de eigendom van woningen naar wijk en kern te zien (tabel 1  Haarlemmermeer heeft een hoger percentage koopwoningen dan gemiddeld in Nederland. Vooral in de dorpen aan de ringvaart bestaat de woningvoorraad voornamelijk uit koopwoningen. Er zijn meerdere woningcorporaties actief binnen de gemeente, maar Ymere heeft het grootste aantal sociale huurwoningen (zie ook deze kaart Woningcorporatiebezit 2022 Metropoolregio Amsterdam). In Hoofddorp staan de meeste corporatiehuurwoningen. De wijk Graan voor Visch heeft het hoogste percentage, maar in deze wijk is het merendeel van de corporatiewoningen een DUWO-studentenkamer. Het grootste aantal corporatiewoningen ligt in Hoofddorp Floriande. Sommige dorpen, zoals Aalsmeerderbrug, Cruquius en Lijnden, kennen geen enkele corporatiehuurwoning. In deze dorpen staan soms wel particuliere huurwoningen, zie het kaartje van overige verhuur. De woningvoorraad is ook in te delen in woningtype (tabel 2  Het grootste deel van de woningvoorraad in Haarlemmermeer bestaat uit eengezinswoningen (Eengezinswoningen zijn rijwoningen, 2-onder-1-kap of vrijstaande woningen). Vooral in de kleine dorpen is het aandeel groot. Meergezinswoningen zijn appartementen en soms ook bedrijfswoningen. In Hoofddorp staan veruit de meeste meergezinswoningen, vooral in het centrum. Badhoevedorp is de opvallende tweede, ook hier staan veel meergezinswoningen. In de gemeente werden er vanaf 1965 grootschalige wijken planmatig gebouwd. In 1975 was het aantal woningen bijna verdubbeld ten opzichte van 10 jaar eerder. In de VINEX-periode (vanaf 2002) werden het grootst aantal woningen gebouwd; de VINEX-wijken Hoofddorp Floriande en Nieuw-Vennep Getsewoud zijn toen ontwikkeld. Een overzicht van de huidige woningvoorraad naar bouwjaar vind u hier 

Noot: Doordat de brongegevens van de BAG en WOZ (Cocensus) niet volledig overeenkomen, is bij 2% van de woningen het eigendom en woningtype onbekend. Ook het exacte aantal corporatiehuurwoningen kan hierdoor iets afwijken.

Nieuwbouw en sloop

Sinds 2015 trekt de woningbouw weer aan, daarvoor zijn er een periode, naar Haarlemmermeerse maatstaven, weinig woningen gebouwd. Na deVINEX periode kwam een economische crisis. Bovenstaand figuur geeft de ontwikkelingen in de woningvoorraad weer; het aantal nieuwbouwwoningen, maar ook het aantal gesloopte woningen. Overige toevoegingen zijn woningen die ontstaan zijn uit een bestaand gebouw met voorheen een andere functie, bijvoorbeeld een school of kantoor. Onttrekkingen zijn voormalige woningen die een andere functie hebben gekregen, bijvoorbeeld een winkel. In 2019 is door de samenvoeging met Haarlemmerliede en Spaarnwoude de totale woningvoorraad toegenomen. 

Woningwaarde

De gemiddelde verkoopprijs van woningen is in Haarlemmermeer hoger dan in Nederland. In 2022 betaalden nieuwe eigenaren gemiddeld 527.074 euro voor een woning, nog nooit eerder is de gemiddelde verkoopprijs zo hoog geweest. Sinds 2015 stijgt de gemiddelde verkoopprijs weer. De WOZ-waarde (Waarde Onroerende Zaken) wordt onder meer bepaald door de verkoopprijzen van het voorafgaande jaar. De hoogte van de WOZ-waarde en de verkoopprijs loopt daarom niet gelijk: tussen 2009 en 2014 was de WOZ-waarde gemiddeld hoger dan de verkoopprijs.

Verhuur corporatiewoningen

Huishoudens met een lager inkomen hebben steeds meer moeite om een betaalbare woning te vinden (WIMRA, 2021).  De toegankelijkheid van de sociale huurwoningmarkt staat in de hele metropoolregio Amsterdam onder druk. Het aanbod sociale huurwoningen van particuliere verhuurders neemt af en goedkope koopwoningen zijn nog schaarser geworden door stijgende woningprijzen. Corporaties moeten passend toewijzen waardoor deze sector nu gericht is op huishoudens met langdurig een laag inkomen. Het aantal actief woningzoekenden in de gemeente en in de hele Metropoolregio neemt toe. De gemiddelde wachttijd in Haarlemmermeer is wel afgenomen naar 14,9 jaar. De gemiddelde wachttijd is opgebouwd uit de inschrijfduur van startende huishoudens op de sociale huurmarkt, en de woonduur van doorstromende huishoudens. Sinds 2023 is er een nieuw systematiek van punten bij het zoeken naar een woning om mensen die het meest een woning nodig hebben, een betere kans te geven. Het is nog niet duidelijk wat dit voor resultaat geeft in de zoektijd voor een sociale corporatiewoning. Het realiseren van betaalbare woningen heeft een hoge prioriteit in het Haarlemmermeerse woonbeleid. Kerncijfers over verhuringen van corporatiewoningen vindt u hier. 
De toegang tot sociale corporatiehuurwoningen in deze gemeente is regionaal georganiseerd met woningnet Stadsregio Amsterdam. Haarlemmermeerders kunnen reageren op woningen in deze regio, en mensen uit die regio kunnen op hun beurt een woning betrekken in Haarlemmermeer. De gemeenten kunnen wel voorrang verlenen aan eigen inwoners. Deze voorrang is ook terug te zien in het aantal verhuringen aan Haarlemmermeerse inwoners. Daarnaast komen vooral veel mensen uit Amsterdam in deze gemeente wonen.  Vertrekkende Haarlemmermeerders gaan naar Amsterdam om een buurgemeente in Amstelland-Meerlanden. 

 

Verhuisbewegingen van, naar en in Haarlemmermeer

Haarlemmermeer is onderdeel van een regionale woningmarkt. Er verhuizen per jaar meer mensen in en uit de gemeente, dan inwoners binnen de gemeente verhuizen. In deze regionale woningmarkt heeft Haarlemmermeer vooral een sterke binding met Amsterdam en Haarlem. Ook naar de naastgelegen gebieden in de bollenstreek wordt veel verhuisd, evenals andere grote steden. Na een voor Haarlemmermeer bijzondere periode van een negatief migratiesaldo verhuizen er sinds 2015 weer meer mensen naar Haarlemmermeer dan er vertrekken. Het aantal verhuisbewegingen neemt ook weer toe, mede door de nieuwe woningbouw (voor nadere cijfers zie bijlagen tabel 7 en tabel 8  Als inwoners verhuizen binnen de gemeentegrenzen, gaan zij voornamelijk in een andere woning in dezelfde woonplaats wonen. Vooral in Hoofddorp, Badhoevedorp en dubbeldorp Zwanenburg & Halfweg zijn inwoners sterk gebonden aan de woonplaats. Als mensen niet verhuizen binnen de woonplaats, gaan zij vooral in Hoofddorp wonen tabel 9 

Haarlemmermeer is 1 van de 5 gemeentes waar asielzoekers worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen in een zogenaamde BRP-straat. Met de inschrijving krijgen zij een burgerservicenummer. Haarlemmermeer schrijft asielzoekers ook voor andere gemeenten in. Dit heeft hogere administratieve immigratie en vertrek (binnen Nederland) cijfers tot gevolg, zonder dat deze mensen hier daadwerkelijk naar toe van vandaan verhuisd zijn. 

Bodemgebruik Haarlemmermeer

Bodemgebruik

In dit figuur is het bodemgebruik weergegeven, de meest recente cijfers zijn van 2017. Iets meer dan de helft van de polder is nog steeds agrarisch terrein.